طراحی و ساخت سه کوره دوار آهک با ظرفیت 30 تن در روز

تنگل شور   تنگل شور  تنگل شور تنگل شور   تنگل شور  تنگل شور