طراحی و ساخت کوره دوار

طراحی و ساخت خط کامل پخت سنگ گوگرد با ظرفیت 50 تن در روز

طراحی و ساخت خط کامل پخت سنگ گوگرد با ظرفیت 50 تن در روز